33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8

^ 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ

Така както Павел внимаваше да представи на своите новоповярвали ясното учение на писанията за подходящата подкрепа на Божието дело и както твърдеше, че като служител на евангелието няма забрана да не работи 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 за прехраната си (по 1Кор.9:6) светски занаят, много често по време на своята служба в големите центрове на цивилизацията осигуряваше издръжката си чрез своя занаят.

Евреите не смятаха физическия труд за 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 несвойствен и унизителен. Чрез Мойсей бяха наставени да научат децата си на полезни занаяти и се смяташе за грях да се допусне младеж да израсне без да познава физическия труд. Дори когато 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 трябваше едно дете да бъде обучено за свята служба, познаването на практическия животик се смяташе за съществено. Всяко момче, лупило то с богати либо с бедни предки, беше обучавано на някакъв 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 занаят. Предки, пренебрегнали подходящото обучение на своите деца, се смятаха за отстъпили от наставленията на Господа. В съгласие с този обичай Павел отрано беше научен да прави шатри.

Преди да стане ученик 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 на Христос, той заемаше висок пост и издръжката му не зависеше от ръчен труд. Но после, след като беше използвал всичките си средства за напредъка на Христовото дело, му се налагаше 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 понякога да упражнява този занаят, за да изкара прехраната си. Особено когато работеше в места, където мотивите му можеха да бъдат изтълкувани погрешно.

Четем, че за първи път в Солун Павел се издържа с ръчен 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 труд, докато проповядва Словото. Пишейки до вярващите там, той им напомни, че можеше да им бъде продукт (по 1Сол. 2:6) и добави: “Затова вие, братя, помните нашия труд и усилие 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8, как работещи денем и нощем, за да не отеготим ни един от вас, проповядвахме ви Божието благовестие” (1Сол. 2:9). И отново във второто си послание до тях той заявява, че заедно със съработниците си не 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 е ял “даром... хляб у някого... работехме нощем и денем - пише той, - за да не отегчим никого от вас. Не че нямаме правото, а за да ви представим для себя си 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 пример, за да ни подражавате” (2Сол. 3:8,9).

В Солун апостолът бе срещнал някои, които отказваха да работят ръчна работа. За тях по-късно той писа: “... някои постъпвали безчинно меж вас, като не работели нищо, а 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 се месели в чужди работи. На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб”. Докато работеше в Солун 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8, внимаваше да им представи добър пример. “... когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде” (2Сол. 3:11, 12,10).

Във всяка епоха Сатана се е опитвал да отслаби усилията 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 на Божиите служители, като въведе в църквата дух на фанатизъм. Така беше в дните на Павел, така беше и в по-късните векове по времето на Реформацията. Уиклиф, Лутер и много 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 други, които благословиха света със своето воздействие и вяра, се сблъскаха с измамите, чрез които врагът се опитва да води към фанатизъм прекалено ревностните, неуравновесените и неосветените умове. Заблудени души са 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 учили, че с истинската святост умът се издига над всички земни мисли и води хората към отказване изцяло от работа. Други, като приемат крайни възгледи по отношение на някои текстове от писанията, са 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 учили, че е грях да се работи - че християните трябвало да не мислят изобщо за временното благосъстояние на для себя си и на семейството си, но да отдадат животика си напълно на 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 духовни неща. Учението и примерът на апостол Павел са един упрек към такива крайни възгледи.

Докато беше в Солун той не беше напълно зависим за издръжката си от ръчния труд. По 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8-късно, говорейки за преживяванията си в този град, писа на вярващите от Филипи с благодарност за помощите, които бе получавал от тях: “Защото и в Солун един-два пъти ми пращахте 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 за нуждата ми” (Филип. 4:16). Независимо че получаваше помощ, той се грижеше да даде на солунците пример на прилежност, така че никой да не го обвини с право в алчност, а така също на практика да 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 бъдат укорени и онези, които поддържаха фанатични възгледи за ръчния труд.

Когато Павел посети Коринт за първи път, попадна сред хора подозрителни към намеренията на чужденците. Гърците от крайбрежието бяха 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 добри търговци. Те отдавна се бяха обучили на доходни занаяти. Дори бяха повярвали, че печалбата е Божие благословение и че да се трупат пари чрез честни либо нечестни средства, беше похвално 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8. Апостолът познаваше техните възгледи и не искаше да им даде повод да кажат, че проповядва евангелието с цел да се обогати. Той можеше просто да поиска поддръжка от коринтските вярващи, но предпочете да не 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 използва това право, за да не бъдат намалени полезността и успехът му като проповедник поради грешни подозрения, че проповядва евангелието за печалба. Искаше да пресече всякакви възможности за фалшиво разбиране, за да не 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 се погуби силата на вестта му.

Скоро след пристигането си в Коринт Павел намери “един юдеин на име Акила, роден в Понт и неотдавна пристигнал от Италия с супруга си 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 Прискила”. Те бяха със “същото занятие” като него. Подгонени от указа на Клавдий, който нареди всички евреи да напуснат Рим, Акила и Прискила бяха дошли в Коринт и започнали работа като производители 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 на шатри. Павел разпита за тях и като обучи, че се бояха от Бога и се стараеха да избягват заобикалящите ги оскверняващи воздействия, “Павел дойде при тях... и всяка събота той разискваше в синагогата 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 с юдеи и гърци” (Деян.18:2-4).

По-късно Сила и Тимотей се присъединиха към него в Коринт. Тези братя му донесоха средства от църквите в Македония за подкрепа на делото.

Във второто си 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 писмо към вярващите в Коринт, написано, след като там бе създадена здрава църква, апостолът споменава накратко за начина си на животик, когато е лупил сред тях. “Грях ли съм 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 сторил - пита той, - като смирявах для себя си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром? Други църкви обрах, като вземах заплатка от тях, за да служа на вас 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8, а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отегчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих и ще се пазя да не 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 ви отегча. Заради Христовата истинност, която е и в мене, никой няма да ми отнеме тая похвала в Ахайските места” (2Кор.11:7-10).

Павел казва защо е постъпил по този начин в Коринт - за 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 да не даде повод за укор на тия, “които търсят причина” (2Кор.11:12). Докато работеше като майстор на шатри, работеше вярно и за проповядване на евангелието. Сам заявява за своя труд: “Наистина признаците на 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 апостолите се показаха меж вас с пълно търпение чрез знамения, чудеса и значительны дела” и добавя: “Защото в какво бяхте поставени по-долу от другите църкви освен в това, гдето сам аз не ви 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 отегчих? Простете ми тая неправда! Ето, готов съм да дойда при вас трети път и няма да ви отегча, защото не искам вашето, но вас... А пък аз с преголяма 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 радост ще иждивя и цял ще се иждивя за душите ви” (2Кор.12:12-15).

По време на дългата си служба в Ефес, където в продължение на три години извърши настъпателна евангелизация из цялата 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 област, Павел продължаваше да работи своя занаят. В Ефес, както и в Коринт, апостолът бе окуражаван от присъствието на Акила и Прискила, които го бяха придружили при връщането му в Азия в края на 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 второто му мисионско пътуване.

Някои се противопоставяха на Павловия тежък ръчен труд, заявявайки, че той не бе съвместим с делото на един служител на евангелието. Защо трябваше Павел - проповедник от 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 най-висок ранг, да свързва механичната работа с проповядването на словото? Не беше ли работникът достоен за своята заплатка? Защо трябваше да губи времето си в правене на шатри, заместо при всички 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 случаи да го употреби по-добре?

Но апостолът не смяташе, че това е загуба на време. Работейки с Акила, той беше във връзка с великия Учител, като не пропускаше възможността да свидетелства за Спасателя и 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 да помага на всички, които се нуждаеха от помощ. Умът му винаги се стремеше към духовно познание. На своите съработници даде наставления в духовните неща и пример на трудолюбие и прилежност. Беше 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 бърз, умел работник, прилежен в работата си, пламенен по дух като служител на Господа (по Римл. 12:11). Практикувайки своя занаят, имаше достъп до една класа хора, които не биха лупили достигнати по друг 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 начин. Той им показа, че умението в един обикновен занаят е дар от Бога, Който дава и мъдрост как да се използва този дар. Учеше, че Бог трябва да бъде почитан 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 дори във всекидневния тежък труд. Отрудените му ръце не отнемаха от силата на прочувствените му призиви като християнски проповедник.

Понякога Павел работеше денем и нощем не само за своите нужди, да и за 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 да подкрепя своите сътрудници. Споделяше изработеното с Лука и помагаше на Тимотей. Дори гладуваше понякога, за да може да задоволи нуждите на други. Неговият животик бе несебелюбив животик. Към края на 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 службата си, при един случай в Милет на сбогуване със старейшините от Ефес той издигна пред тях своите измъчени от работа ръце и каза: “Никому среброто либо златото, либо облеклото не 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 съм пожелал. Вие сами понимаете, че тия мои ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене. Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 на немощните и да помните думите на Господа Исуса как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема” (Деян.20:33-35).

Ако проповедниците сметнат, че понасят трудности и лишения в 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 Христовото дело, нека мислено отидат в работилницата, където се трудеше Павел, нека си помислят, че като кроеше платното, този избран от Бога човек работеше за хляба, който по право му се полагаше за 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 труда му като апостол.

Работата е благословение, а не проклятие. Духът на безделие унищожава благочестието и оскърбява Божия Дух. Застоялото блато излъчва зловоние, а чистият, пенлив поток разпръсква здраве и радост 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 по земята. Павел знаеше, че пренебрегващите физическата работа, отслабват бърже. Желаеше да обучи младите проповедници, че чрез работа с ръцете си, чрез използване на своите мускули те биха станали силни, за да издържат 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 тежките изпитания и лишения, които ги очакваха в евангелското поле. И той осъзнаваше, че ученията му щяха да бъдат лишени от жизненост и сила, ако не държеше всички части на тялото 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 си в добро физическо състояние.

Безделникът изпуска безценния опит, който би спечелил с вярно изпълнение на обикновените задължения в животика. Не малко, а хиляди са човешките същества, живеещи само за 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 да получават благословенията, които Бог им дава в Своята милост. Те забравят да отдадат на Бога благодарствени приноси за поверените им богатства. Забравят, че чрез мъдра работа с дарените им таланти, трябва да бъдат по 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8-скоро производители, а не консуматори. Ако разберат, че делото, което Господ желае да извършат, е като протегната ръка за помощ, не биха отбягвали своята отговорност.

Полезността на младежите, чувстващи 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8, че са призвани от Бога да проповядват, зависи много от начина, по който навлизат в работата си. Избраните от Бога за работата на проповедник, ще докажат високото си призвание и с всички 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 възможни средства ще се опитат да се развият като способни работници. Ще се стараят да спечелят опит, който ще ги направи способни да планират, организират и изпълняват. Чрез самодисциплина, оценявайки светостта на своето призвание 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8, те ще стават все повече и повече подобни на своя Учител, разкривайки Неговата доброта, любов и правда. И когато показват, че сериозно използват поверените им таланти, църквата ще им помага в разумна степен 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8.

Не всички, които чувстват, че са призвани за проповядване, трябва да бъдат окуражавани да оставят отведнъж для себя си и своите семейства на продължителна издръжка на църквата. Има опасност някои хора 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 с ограничен опит да бъдат разглезени от ласкателства и неразумни стимули и да очакват пълна издръжка, независимо доколко сериозни са усилията им. Средствата за разходите на Божието дело не бива 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 да бъдат изхарчвани от хора, които желаят да проповядват само за да получават издръжка и така да поддържат себелюбивата си амбиция за лесен животик.

Младите хора, желаещи да прилагат своите дарби в делото на 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 служенето, ще намерят полезен урок от примера на Павел в Солун, Коринт, Ефес и други места. Макар че бе сладкоречив говорител, избран от Бога за специална работа, той никога не презря 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 труда, нито се умори да жертва за делото, което обичаше. “Ние до тоя час и гладуваме, и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме, трудим се, работейки със своите ръце; като 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянстваме” (1Кор.4:11,12).

Като един от най-великите учители меж хората, Павел с готовност изпълняваше и най-незначителните, както и най-висшите си задължения. С желание работеше 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 занаята си, когато в служба за неговия Учител обстоятелствата изискваха това. Нещо повече, винаги беше готов да остави настрана светската си работа, за да срещне съпротивата на неприятелите на евангелието 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 либо да използва особена възможност да спечели души за Исус. Неговата ревност и трудолюбие са упрек срещу бездействието и желанието за лесен животик.

Павел даде пример срещу едно схващане, което тогава печелеше воздействие в църквата 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 - че евангелието можело да се проповядва удачно само от хора, напълно свободни от нуждата да извършват на физическом уровне труд. Той илюстрира на практика какво могат да правят посветени миряни на 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 много места, където народът не бе запознат с истините на евангелието. Неговата постъпка вдъхнови мнозина смирени работници да вършат с желание което могат за напредъка на Божието дело, като в същото време 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 се издържат с всекидневен труд. Акила и Прискила не бяха призвани да отдават цялото си време в служба на евангелието, но тези смирени работници бяха използвани от Бога, за да покажат по 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8-добре на Аполос пътя на истината. Господ използва различни средства, за да изпълни Своята цел. И когато някои хора с особени таланти биват избрани да посветят силите си на делото за проповядване и 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 разпространение на евангелието, много други, които никога не са лупили ръкополагани от човек, са призвани да имат принципиальна роля в спасяването на души.

Има обширно поле за евангелския работник, който сам се 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 издържа. Мнозина могат да печелят ценен опит в службата, извършвайки в една част от времето си някакъв ръчен труд. По този начин могат да се подготвят активни работници за важната служба в 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 полета, където има нужда.

Саможертвеният Божи слуга, който се труди неуморно да проповядва, носи тежко бреме в сърцето си. Той не измерва работата си с часове. Заплатата не й влияе. Не се 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 отказва от задължението си поради неблагоприятни условия. От небето е получил своята мисия и от небето очаква заслуга след извършване на поверената работа.

Божият план е такива работници да бъдат освободени 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 от ненужно безпокойство, за да имат пълна възможност да изпълнят увещанията на Павел към Тимотей: “В това прилежавай, на това се предавай...” (1Тимотей 4:15). Докато трябва да бъдат внимателни да работят 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 достатъчно, за да държат мозга и тялото си силни, не е според Божия план да бъдат принуждавани да изразходват голяма част от времето си в светски занятия.

Тези возврати работници, макар че желаят да 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 бъдат използвани и биват използвани за евангелието, не са застраховани от изкушения. Когато са спъвани и обременявани с безпокойството поради липса на подходяща финансова издръжка от страна на църквата, някои 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 биват силно нападани от изкусителя. Когато лицезреют, че трудът им е така слабо възнаграждаван, започват да се притесняват. Наистина те гледат напред към времето, когато ще се отсъди полагащата им се заслуга 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 и това ги поддържа, но в същото време семействата им трябва да имат храна и облекло. Ако можеха да бъдат освободени от Божественото си поръчение, с желание биха работили с ръцете си. Но съзнават 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8, че времето им принадлежи на Бога независимо от тесногръдието на тези, които би трябвало да ги осигурят с достатъчно средства. Те се издигат над изкушението да се отдадат на занятие, което 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 бързо би задоволило нуждите им и продължават да работят за напредъка на делото, което им е по-скъпо от самия животик. Но биха могли да бъдат подтикнати да последват примера на 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 Павел: да се заемат за понятно време с ръчен труд, без да прекъснат и своята проповедническа работа. Така ще помогнат и на собствените си интереси, и на интересите на Божието дело на земята 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8.

Има времена, когато изглежда невъзможно Божият служител да извърши повереното му дело поради липса на средства за цялостна внушительна работа. Някои се боят, че като не разполагат с необходимите удобства, не могат да 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 направят всичко онова, което чувстват за свое задължение. Но ако напредват във вярата, Божието спасение ще им бъде открито и техните усилия ще се увенчаят с фуррор. Този, Който помоли 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 своите последователи да отидат по всички краища на света, ще подкрепи всеки работник, стараещ се, в повиновение на заповедта Му, да проповядва Неговата вест.

В изграждането на Своето дело Господ не винаги 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 дава във всичко яснота на слугите си. Понякога изпитва доверието на народа си, като допуска обстоятелства, принуждаващи го да напредва във вярата. Често го води на стръмни места, където трябва да положи изпит и 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 го умолява да напредва, макар с краката си да докосва водите на Йордан. В такива времена, когато молитвите на Неговите слуги се въздигат със сериозна вяра, Бог отваря пътя пред тях и ги 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 извежда нашироко.

Когато Божиите вестители осъзнаят отговорността си към нуждаещата се част от Божието лозе и в Духа на Главния Работник се трудят неуморно за спасение на души, ангели Божии ще приготвят 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 пред тях пътя и необходимите средства за напредъка на делото ще бъдат доставени. Просветените ще дават щедро за подкрепата на делото, извършвано в тяхна полза. Те ще отговорят, без да се 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 скъпят на всеки призив за помощ и Божият Дух ще повлияе сърцата им да подкрепят Божието дело не само в родната им страна, да и в далечни места. Така ще 33. РАБОТА СРЕД ТРУДНОСТИ - Предговор 7 От американските издатели 8 бъде укрепено делото и на други места и Божията кауза ще напредва по единствения начин, който Той е обусловил.33-puti-realizacii-zadach-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-razvitiya-mladshego-shkolnika.html
33-rabota-sred-trudnosti-predgovor-7-ot-amerikanskite-izdateli-8.html
33-rascheti-i-operacii-so-svyazannimi-storonami-prodolzhenie-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo.html